ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาบายศรี

พื้นที่รับผิดชอบ

-มีเนื้อที่โดยประมาณ 62.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,938 ไร่

การปกครอง

- พื้นที่ตำบลเขาบายศรีอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองท้องถิ่น 2 แห่งคือเทศบาลตำบลเขาบายศรีและบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเนินสูง

- แบ่งการปกครองเป็น  12  หมู่บ้านได้แก่

-  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี    เต็มทั้งหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  3 ,  4  ,5 บ้านเขาบายศรี,  หมู่ 9 บ้านคลองกะพง, หมู่ 10 บ้านยางระหง, หมู่ 11 บ้านมาบโอน และหมู่ที่ 12 บ้านเขาสุกิม

-  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรีบางส่วน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1บ้านโป่งกวาง, หมู่ 2 บ้านไร่ป๋า , หมู่ 6 ,7  บ้านหนองฉวี , หมู่ 8  บ้านหนองบัว

มีจำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน  6,255  คน  แยกเป็นชาย 3,057  คน  หญิง  3,198  คน     มีครัวเรือนทั้งหมด 2,440  ครัวเรือน    ความหนาแน่นเฉลี่ย 100 คน/ตารางกิโลเมตร

- แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต ได้แก่เขตที่ 1 หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และเขตที่2 หมู่ที่ 10,11,12

สถานศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง  

- มีโรงเรียน 4 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง  และโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง

สถานพยาบาล

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 2 แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน(รพ.เขาสุกิม)ขนาด 30 เตียง  จำนวน 1 แห่ง 

วัด/สำนักสงฆ์

- วัด 7 แห่ง /สำนักสงฆ์ 3  แห่ง

อาชีพ

- ประชากรร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำสวนผลไม้)

โครงสร้างพื้นฐาน

- ข้อมูลถนน

ถนนลาดยางระยะทางรวมประมาณ  39.251 ก.ม.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางรวมประมาณ  17.408 ก.ม.

ถนนลูกรังระยะทางรวมประมาณ 65.880  ก.ม.

รวม  122.539  ก.ม.

-จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

- ด้านแหล่งน้ำ

บ่อน้ำตื้น จำนวน 1,186 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 801 แห่ง

ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำจำนว  11 แห่ง

ประปาหมู่บ้านจำนวน  2 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย/หนอง/คลอง/บึง ฯลฯ  จำนวน 38 แห่ง

รวมจำนวน  2,038 แห่ง

สถานที่ ท่องเที่ยวของตำบลเขาบายศรี

วัดเขาสุกิม  จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ของเก่าล้ำค่า อารยธรรมโบราณ หุ่นขี้ผึ้ง และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม

ตำบลเขาบายศรีมีผลไม้มากมาย หลากหลาย  เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี มีโฮมสเตย์รองรับบริการนักท่องเที่ยว

ของฝาก(สินค้า OTOP )

ของฝากขึ้นชื่อของตำบล ผลิตภัณฑ์ ป้าแกลบ (ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน มังคุดกวน ทุเรียนสแนค ผลไม้แปรรูปฯ)