สมาชิกสภาเทศบาล


 

สภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี

    

 
 

 

นายทรงพล พรพานิช

ประธานสภาเทศบาล

 
 

 

 
 

นายทองดี อิ่มกมล 

รองประธานสภาเทศบาล

 

 

นายชูธง อินทสุวรรณ 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 

 นายปรัชญา บุญแต่ง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 

 นายพินิจ ตันไชย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 

นายสุรวิช พุ่มแก้ว 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 

 

 

 

นายสมบัติ ประสงค์ดี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 

นายปวีณ  ทวีวงศ์ 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

 นายวิษณุเทพ แสงระยับ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

 

 นายสมหวัง ทิพย์จินดา

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

 นายมนัส ใจงาม

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

 

นายจุมพล ประสงค์ดี 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2