สมาชิกสภาเทศบาล


 

สภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี

 
 

นายบัญชา  โพธิหัง

ประธานสภา

 
 

 
 

นายสมยศ  ครุปิติ

รองประธานสภา

 

นายสุภชัย  นรากร

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสุรวิช  พุ่มแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายปรัชญา  บุญแต่ง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 

 

 

 

นายเทวินทร์  ศิริไสยาสน์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

 

 

นายวิษณุเทพ  แสงระยับ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายทองดี  อิ่มกมล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายเอนก  จันทร์บุญเรือง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายเชาวฤทธิ์  เชื้อสาย

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

นายมนัส  ธรรมลิขิต

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2