Sunday, 12 July 2020

สำนักปลัด

  • Category: office
  • Published: Tuesday, 26 January 2016 06:40
  • Written by Super User
  • Hits: 3986


พร้อมบริการประชาชน ติดต่อ-สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอรับความช่วยเหลือ และบริการต่างๆ

นางดวงจินดา  พิกุลหอม       หัวหน้าสำนักปลัด

นายอนุชา  ชาญพนา        หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายนิจสินธุ์   จิตหาญ          หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ-สอบถาม
  นางสาวสุพรรษา สีลางาม พนักงานจ้าง  
2 นายห่อ  แก้วเขียว  พนักงานประจำรถขยะ  
3 นายเหรียญทอง  แจ่มจำรัส ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
4 นางสาวภัสราภรณ์  หลงนิยม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
5 นายชัยชิต พานทอง ผู้ช่วยบุคลากร ข้อมูลองค์กร
6 นางสาวเกศกนก  มะโนแป๊ก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย,ไฟใหม้
,อปพร,ขอน้ำอุปโภคฯ
7 นายศุภกร พร้อมพวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ งานแผนพัฒนาเทศบาล
8 นายนิจสินธุ์   จิตหาญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
9 นายณัฐพนธ์  ธรรมวงศ์ผล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย,ไฟใหม้
,อปพร,ขอน้ำอุปโภคฯ
  นายจรูญ อาลัย พนักงานจ้าง  
  นายอัศวิน นาคสุริยวงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  
13 นายเฉลิม  สกุลสุด พนักงานประจำรถขยะ  
14 นางสาวปภัชญา  เกษรเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รับเรื่องร้องทุกข์/ขอรับความช่วยเหลือ
15 นางนัชชา  เอื่ยมหน่อสกุล นักจัดการบริหารงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ งานทะเบียนราษฎร์(ปฏิบัติงานที่อำเภอท่าใหม่)
16 นางสาวจันทร์จิรา  ตันไชย ผู้ช่วยนักจัดการบริหารงานทะเบียนและบัตร รับเรื่องร้องทุกข์/ขอรับความช่วยเหลือ 
17 นางดวงจินดา  พิกุลหอม หัวหน้าสำนักปลัด  
19 นางธัญพร  พุฒชงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ข้อมูลองค์กร
20 นางสาววัลลภา พร้อมพวก นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
21 นางสาวพิไลวรรณ  จันทเพ็ชร์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม,เบี้ยยังชีพ
  นางสาวอิสรีย์ บุญเกื้อ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สวัสดิการสังคม,เบี้ยยังชีพ
  นางสาวสิริยา กุลมาศ แม่บ้าน   
  นายสุนทร พิกุลหอม นิติกรชำนาญการ  ระเบียบ,กฎหมาย,ระงับข้อพิพาท
  นายสุชิน ประสมสุข พนักงานจ้าง  
  นายอนุชา  ชาญพนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
  นายสัมฤทธิ์  วิไชยราช พนักงานจ้าง  
  นายทรงพล เลกระโทก พนักงานจ้าง   
  นายแกละ จงดี พนักงานจ้าง  
  นายภานุวัฒต์ นาประโคน พนักงานจ้าง  
  นายห่อ  เขียวแก้ว พนักงานจ้าง  
  นายเฉลิม พะนุแสง พนักงานจ้าง  
  นายสมพงษ์ สูญญาจารย์ พนักงานจ้าง  

สำนักปลัด มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการใดในเทศบาลตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา เทศบาลตำบลคณะกรรมการบริหารฯ งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุมงานการข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานขออนุมัติ ดำเนินการตามข้อบังคับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของ เด็กและสตรี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในเทศบาลตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ของ เทศบาลตำบล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้

1.งานธุรการ
2.งานการเจ้าหน้าที่
3.งานนิติการ
4.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5.งานทะเบียนราษฎร
6.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.งานสวัสดิการสังคม
8.งานส่งเสริมการเกษตร
9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10.งานกิจการสภา
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ-สอบถาม
1 นายประกิต ทองนาท พนักงานดับเพลิง  
2 นายบุญธรรม  สีลางาม พนักงานดับเพลิง  
3 นายณัฐพนธ์  ธรรมวงศ์ผล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  
4 นายกิตติ  พลารักษ์ พนักงานจ้าง  
5 นายเจษฎา  หาญยิ่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 9 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1236872