Wednesday, 07 December 2022

สำนักปลัด

  • Category: office
  • Published: Tuesday, 26 January 2016 06:40
  • Written by Super User
  • Hits: 6427

 

พร้อมบริการประชาชน ติดต่อ-สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอรับความช่วยเหลือ และบริการต่างๆ

                                             หัวหน้าสำนักปลัด

                                             หัวหน้าฝ่ายปกครอง

                 -                           หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ-สอบถาม
1.   หัวหน้าสำนักปลัด  
2. นางธัญพร พุฒชงค์ ข้อมูลองค์กร  
3. น.ส.ปวริศา ศรีวิมล งานทะเบียนราชฎร์  
4. น.ส.เกศกนก มะโนแป๊ก แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย,ไฟไหม้  
5. น.ส.สุพรรษา สีลางาม

งานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัตงานใน

การให้บริการข้อมูลข่าวสารและ

ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกของ ทต.เขาบายศรี

 
6. นายสุนทร พิกุลหอม งานกฎหมายและคดี  
7. นายอนุชา  ชาญพนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
8. นายณัฐพนธ์  ธรรมวงศ์ผล งานสาธารณภัยฯ  
9.

นายศุภกร พร้อมพวก

งานแผนพัฒนาเทศบาล  
10. นายชัยชิต พานทอง ข้อมูลองค์กร  
11. นายเหรียญทอง แจ่มจำรัส งานส่งเสริมการเกษตร  
12. น.ส.พิไลวรรณ จันทเพ็ชร์ สวัสดิการสังคม,เบี้ยยังชีพ  
13. นายเฉลิม พะนุแสง ดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ สนามหญ้า และดูแลสภาพภูมิทัศน์  
14. น.ส.สิรยา กุลมาศ ทำความสะอาด สนง.  ทต.เขาบายศรี ม.10  
15. น.ส.ปภัชญา เกษรเพ็ชร งาน สปสช.  
16. นางสาวอิสรีย์ บุญเกื้อ งานสวัสดิการสังคม  
17. น.ส.จันทร์จิรา ตันไชย งานธุรการ  
 18. นายสุชิน ประสมสุข พนักงานจ้าง  
 19. นายสัมฤทธิ์  วิไชยราช พนักงานจ้าง  
 20. นายทรงพล เลกระโทก พนักงานจ้าง  
 21. นายแกละ จงดี พนักงานจ้าง  
 22. นายภานุวัฒต์ นาประโคน พนักงานจ้าง  
 23. นายห่อ  เขียวแก้ว พนักงานจ้าง  
 24. นายสมพงษ์ สูญญาจารย์ พนักงานจ้าง  
       
        
       
       
       
       
       

สำนักปลัด มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการใดในเทศบาลตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณการจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา เทศบาลตำบลคณะกรรมการบริหารฯ งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุมงานการข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานขออนุมัติ ดำเนินการตามข้อบังคับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของ เด็กและสตรี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในเทศบาลตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ของ เทศบาลตำบล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้

1.งานธุรการ
2.งานการเจ้าหน้าที่
3.งานนิติการ
4.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5.งานทะเบียนราษฎร
6.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.งานสวัสดิการสังคม
8.งานส่งเสริมการเกษตร
9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10.งานกิจการสภา
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ-สอบถาม
1 นายประกิต ทองนาท พนักงานดับเพลิง  
2 นายบุญธรรม  สีลางาม พนักงานดับเพลิง  
3 นายณัฐพนธ์  ธรรมวงศ์ผล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  
4 นายกิตติ  พลารักษ์ พนักงานจ้าง  
5 นายเจษฎา  หาญยิ่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 17 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1464374