Friday, 07 October 2022

กองการศึกษา

  • Category: office
  • Published: Tuesday, 26 January 2016 06:43
  • Written by Super User
  • Hits: 5256

.

นายวิชัย ผลมาก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง งานที่ติดต่อ
  นางสาวพิราวรรณ เบี้ยประเสริฐ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบายศรี
  นางติ๋ม  แสงนิลเกิด พนักงานจ้าง  
  นางสาวณัฐพร สัตยาพงษ์ พนักงานจ้าง  
  นายอิสสระพงษ์ เพิ่มพวก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
  นางสาวพัชร์นันทน์  บุญประเสริฐ ครู(ครู คศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯบ้านหนองบัว
  นายวิรัชย์กร ชูเชิดจรัสพัฒน์ ผู้ช่วยนักสันทนาการ   
  นางสาวเนตรพริ้มพราว แสงเพ็ชร์ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯบ้านหนองบัว
  นางภัสชญา  อนันตกฤษณ์ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯบ้านหนองบัว
  นางสาวหทัยชนก แสงสว่าง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบายศรี
  นางสาวสุนันทา ชาญพนา พนักงานจ้าง  
  นางสาววารุณี บุญใบ พนักงานจ้าง  
  นายนิรุตน์ พลดงนอก พนักงานจ้าง  

.............กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษางานทดสอบ และประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริม ทำนุบำรุง  รักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 85 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1455553