Thursday, 21 January 2021

กองคลัง

  • Category: office
  • Published: Tuesday, 26 January 2016 06:44
  • Written by Super User
  • Hits: 3605


พร้อมบริการประชาชน

นางวลัยพร  รัตนะ   ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศิริพร  ราษฎร์อาศัย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวเบญจมาศ  ทรัพย์มาก หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ติดต่อ-สอบถาม
จากซ้าย(ยืน) น.ส.นพรัตน์  ศิลป์วิทย์ พนักงานจ้าง  
  นางสาวปัทมา  บุญเทียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายรับ-รายจ่าย,การเงิน
  นางสาวภัสราภรณ์  หลงนิยม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รายรับ-รายจ่าย,การเงิน
  นางสาวศิริพร  ราษฎร์อาศัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง พัสดุ/จัดซื้อ จัดจ้าง
  นางสาวสมัญญา  สิริไสยาสน์ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ พัสดุ/จัดซื้อ จัดจ้าง
  นายเสกสรรค์  มิ่งมีชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา ระวางที่ดิน/แผนที่ภาษี
  นางสาวเบญจมาศ  ทรัพย์มาก หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ชำระภาษี
จากซ้าย(นั่ง) นางวลัยพร  รัตนะ ผู้อำนวยการกองคลัง  
  นางสาวสุกัญญา  นามไร่ เจ้าพนักงานธุรการ ชำระภาษี
  นางสาวสุธิดา  สามัคคี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายรับ-รายจ่าย, การเงิน
  นายกฤตภาส สกุลสุด พนักงานจ้าง ชำระค่าจัดเก็บขยะ
  นางสาวภาวิณี แสงระยับ พนักงานจ้าง  

กองคลัง มีหน้าที่ควบคุม  ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  การจ่ายเงิน รับเงิน  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา เกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  วัสดุ  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  งานฐานะการคลัง  การเงิน  การจัดทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานพัสดุ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดทำทะเบียนพัสดุ  การจำหน่ายพัสดุ  การรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  การวางแผนจัดเก็บรายได้  การชำระภาษีอากร การประเมินภาษีต่างๆ  งานผลประโยชน์และทะเบียนทรัพย์สิน  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 11 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1267843