หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววัลลภา  พร้อมพวก   ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

  หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน ด้านการเงินและการบัญชี  ทุกสำนัก ทุกกอง ของเทศบาล และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ             

งานให้คำปรึกษา แนะนำชี้แนวทางแก้ไขให้แก่หน่วยรับตรวจ เพื่อป้องกันการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือ           ทรัพย์สินต่างๆ  ของเทศบาล และ.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย