Thursday, 24 June 2021

คู่มือประชาชน

  • Category: service
  • Published: Thursday, 06 October 2011 15:58
  • Written by Super User
  • Hits: 1926

คู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียดคลิกที่นี่ 1,2,3,4,5

คู่มือสำหรับประชาชนงานทะเบียนและบัตร

capture 

ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรี

เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

               

                ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน        

เทศบาลตำบลเขาบายศรี อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดังนี้ กระบวนงานบริการประชาชน

1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ

3.การขอรับการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

4.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

5.การรับชำระภาษีป้าย

6.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

7.การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

8.การจดทะเบียนพาณิชย์

9.การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

10.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

11.การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   

12. การแจ้งขุดดิน

13.การแจ้งถมดิน

14.การขอแจ้งทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 6) บุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน

15.การขอเลขที่บ้าน

16.การขอเลขที่บ้าน(กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว)

17.การรับแจ้งการรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย กรณีมีผู้แจ้ง (ระเบียบฯ ข้อ 34 และข้อ 35)

18.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน  (ระเบียบฯ ข้อ 36 และข้อ 39)

19.การรับแจ้งเกิด (เกิดในบ้าน,นอกบ้าน) อาคารที่มีเลขที่ รวมถึงสถานพยาบาลท้องที่ที่เกิด (ระเบียบฯ ข้อ 52 และข้อ 54)

20.การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน,นอกบ้าน) ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น (ระเบียบฯ ข้อ 56/1)

21.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด (ระเบียบฯ ข้อ 57)

22.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด (ท้องที่อื่น)

23.การรับแจ้งการเกิด (เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง) (ระเบียบฯ ข้อ 59)

24.การรับแจ้งการเกิด (เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือเด็ก) (ระเบียบฯ ข้อ 59/1)

25.กฎกระทรวงการพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง  เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551

26.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

27.การรับแจ้งการตาย (กรณีคนตายในท้องที่ ตายในบ้านหรือตายนอกบ้าน)(ระเบียบฯ ข้อ 61 และข้อ 63)

28.การแจ้งการตาย (กรณีคนตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น) (ระเบียบฯ ข้อ 64/1)

29.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด และกรณีการรับแจ้งการตายเกินกำหนด  สำนักทะเบียนอื่น

30.การรับแจ้งการตาย (กรณีไม่ทราบว่าผู้ตาย เป็นใคร) (ระเบียบฯ ข้อ 65)

31.การรับแจ้งตาย (กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ) (ระเบียบฯ ข้อ 66)

32.การรับแจ้งตาย (กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายโดยผิดธรรมชาติ) (ระเบียบฯ ข้อ 68)

33.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ (ระเบียบฯ ข้อ 69)

34.การรับแจ้งการย้ายออก

35.การรับแจ้งการย้ายเข้าอยู่ในบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 89)

36.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (ระเบียบฯ ข้อ 84)

37.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (ระเบียบฯ ข้อ 90)

38.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ (ระเบียบฯ ข้อ 87)

39.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด  (ระเบียบฯ ข้อ 81)

40.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (ระเบียบฯ ข้อ 85)

41.การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม (ระเบียบฯ  ข้อ 83)

42.การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้ง ย้ายเข้า (ระเบียบฯ ข้อ 91)

43.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 93) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร   พ.ศ. 2499 โดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2499

44.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 94) กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

45.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 95 กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย)

46.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 96 กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด)

47.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 96/1) กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

48.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 96/2) กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

49.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 97) กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง

50.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 98) กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน ที่อยู่นอกประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา 19/1

51.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 99) กรณีบุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำหน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงขอเพิ่มชื่อ

52.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 99/1) คนที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่นขอเพิ่มชื่อ

53.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 100 กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ)

54.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 101 กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.14)

55.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 102 กรณีคนที่ได้รับสัญชาติตามมาตรา 7 ทวิ หรือ โดยการแปลงสัญชาติขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย)

56.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 102 กรณีคนที่ได้รับสัญชาติตามมาตรา 7 ทวิ หรือ โดยการแปลงสัญชาติขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย)

57.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 103) กรณีบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยคำสั่งของรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลถึงที่สุด ขอเพิ่มชื่อใน ท.ร.14

58.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 104) กรณีคนบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่นขอเพิ่มชื่อ

59.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 105) กรณีคนซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันอยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

60.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 109 กรณีผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เกินกว่า 1 แห่ง)

61.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 109 กรณีผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เกินกว่า 1 แห่ง)

62.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 111 กรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตาย แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน)

63.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 111/1 กรณีมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ)

64.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 112 กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ)

65.การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ 115)

66.การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (1) เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย

67.การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (3) เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติไทยหรือจากไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น

68.การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (2) เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติสัญชาติอื่น หรือไม่สัญชาติเป็นสัญชาติไทย

69.การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ 126)

70.การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ 127)

     จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

สมบูรณ์  มณีกร

(นายสมบูรณ์  มณีกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 19 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1326378