Tuesday, 25 January 2022

ศูนย์การเรียนรู้ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี

  • Category: service
  • Published: Wednesday, 28 September 2011 15:27
  • Written by Super User
  • Hits: 2536

 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบ ศูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบพร้อมได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งในการปรับปรุงศูนย์ฯจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการประเมิน เพื่อยกระดับการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ่มเพาะและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล ให้พร้อมต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้งานในชีวิตประจำวันและสร้างให้เกิดรายได้ เพื่อผลักดันไปสู่ digital thailand ต่อไป ทั้งนี้ นายสมยศ ครุปิติ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงทาสีห้องด้วย
  ศูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตแก่เด็กและเยาวชน ในตำบลเขาบายศรี เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดจันทบุรี ได้เข้ามาให้บริการตรวจเชคและซ่อมคอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ให้สามารถใช้งานได้ครบทุกเครื่อง  ศูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชนฯ ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้
ศูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการร้านค้าออนไลน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดชลบุรีมาให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าผ่านทางwww.thailandpostmart.com
ศูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการ Microsoft PowerPoint แก่เด็กและเยาวชน นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบโอน ระดับชั้น ป.4-ป.6
ศูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ microsoft paint แก่เด็กเยาชน นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบโอนระดับชั้น ป.1-ป.3
โรงเรียนบ้านมาบโอนได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและใช้สถานที่ศูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี เพื่ออบรมให้ความรู้เกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบโอน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
ผอ.ธีรวุฒิ ธงภักดิ์. ผอ.กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี เพื่อรับทราบปัญหาพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ศูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้จัดอบรมให้ความรู้เกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมวาดภาพ อินเตอร์เนต และการนำเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบโอน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ศูนย์การเรียนรุ้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้จัดอบรมให้ความรู้เกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านมาบโอน
อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบโอนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้เปิดการอบรมให้ความรู้แก่เด็กๆโรงเรียนบ้านมาบโอน ในเรื่องการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 -14 มีนาคม 2556
 ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท่าใหม่ อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตเบื้องต้นเมื่อวันที่ 17 -18 มีนาคม 2554

 

 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.  วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ท่านที่มาใช้บริการในครั้งแรกกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของท่านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนฯด้วย ติดต่อสอบถามโทร 039495055 (ภาพกิจกรรมอบรม)

alt

 

ภาพกิจกรรมการอบรมอื่นๆ ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี

 

 รายชื่อ คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้  ICT ชุมชน

(แนบท้ายคำสั่ง เทศบาลตำบลเขาบายศรี ที่ ๗๓๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑ )

๑.นายสมบูรณ์    มณีกร                            นายกเทศมนตรี                       ประธานกรรมการ

๒.นายสมศักดิ์    พานิชอัตรา                     รองนายกเทศมนตรี                    กรรมการ

๓.ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม       ผู้ทรงคุณวุฒิ (โรงเรียน)               กรรมการ

๔.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดงฯ       ผู้ทรงคุณวุฒิ (โรงเรียน)               กรรมการ

๕.นายสมยศ      ครุปิติ                            สภาเทศบาลมอบหมายเขต ๑        กรรมการ

๖.นายบัญชา     โพธิหัง                          สภาเทศบาลมอบหมายเขต ๒         กรรมการ

๗.นายสมภพ      โพธิหัง                         ผู้แทนหมู่บ้าน                             กรรมการ

๘.นางวิไล        โอภาษี                          ผู้แทนหมู่บ้าน                             กรรมการ

๙.นายนพรัตน์   สุวรรณโชติ                      ปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรี        กรรมการ /เลขานุการ

๑๐.นายนิจสินธุ์ จิตหาญ                          หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                  กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 113 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1391741