Thursday, 24 June 2021

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์ 039-495026

  • Category: service
  • Published: Wednesday, 28 September 2011 15:30
  • Written by Super User
  • Hits: 2151

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คลิก!!!

 

 

 

 

 

 

ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเขาบายศรี

 

 

 

 

ลำดับ

รหัสข้อมูล

มาตรา

หัวเรื่อง

 

 รหัสแฟ้มที่ 

71001

 มาตรา

7(1)

 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 

รหัสแฟ้มที่

72001

มาตรา

7(2)

สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

รหัสแฟ้มที่

73001

มาตรา

7(3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงาน

 

 รหัสแฟ้มที่ 

74001

 มาตรา

7(4)

 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้

เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

รหัสแฟ้มที่ 91001

มาตรา 9(1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

 

รหัสแฟ้มที่ 92001

มาตรา 9(2)

นโยบายในการดำเนินการของเทศบาล

 

รหัสแฟ้มที่ 92001

มาตรา 9(2)

การแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรีของนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง กำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

แผนการจัดหาพัสดุ

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

แผนอัตรากำลังพนักงาน 4 ปี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

รหัสแฟ้มที่ 93001

มาตรา 9(3)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

คู่มือหรือคำสั่ง แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

แนวทางการลงโทษวินัย

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

 

รหัสแฟ้มที่ 94001

มาตรา 9(4)

เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553

 

รหัสแฟ้มที่ 95001

มาตรา 9(5)

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2553

 

 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง กำหนดการลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2553

 

 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาบายศรี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 

 

 

 

ฯลฯ

 

รหัสแฟ้มที่ 96001

มาตรา 9(6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 

 

 

 - สัญญาต่างๆ

 

รหัสแฟ้มที่ 97001

มาตรา 9(7)

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐบาล

 

 

 

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาล

 

รหัสแฟ้มที่ 98001

มาตรา 9(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

 

 

 

 - ประกาศประกวดราคา,ประกาศสอบราคา

 

 

 

 - สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สบร.1)

 

 

 

 - รายงานเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 

ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรี

เรื่อง   การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ

ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

.....................................

 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  วรรค  ๓  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  วางหลักเกณฑ์การเรียกค่าธรรมเนียมในการขอสำเนา  หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ   โดยให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย  ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

 

ดังนั้น   เพื่อให้การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนของราชการเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นแนวทางเดียวกัน   เทศบาลตำบลเขาบายศรี  จึงประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการทั่วไป  โดยยึดหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ดังนี้

๑.  ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสารที่หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดได้ โดยถือว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   คือ

(๑)

ขนาดกระดาษ เอ ๔

หน้าละไม่เกิน

บาท

(๒)

ขนาดกระดาษ เอฟ ๔

หน้าละไม่เกิน

๑.๕๐

บาท

(๓)

ขนาดกระดาษ บี ๓

หน้าละไม่เกิน

บาท

(๔)

ขนาดกระดาษ เอ ๓

หน้าละไม่เกิน

บาท

(๕)

ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๒

หน้าละไม่เกิน

บาท

(๖)

ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๑

หน้าละไม่เกิน

๑๕

บาท

(๗)

ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๐

หน้าละไม่เกิน

๓๐

บาท

๒.  การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ  ให้คิดในอัตราคำรับรองละไม่เกิน  ๕  บาท

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๒

 

 

สมบูรณ์ มณีกร

(นายสมบูรณ์  มณีกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

 

 

 


 

คำสั่งเทศบาลตำบลเขาบายศรี

ที่ ๑๙๒/๒๕๕๕

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน  และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

----------------------

 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๑๒๕  ลงวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เรื่อง  การติดตามผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   ประกอบกับได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ไปแล้ว เทศบาลตำบลเขาบายศรี  จึงขอยกเลิกคำสั่งที่  ๒๕๖/๒๕๕๔   ลงวันที่  ๑๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๔   โดยให้ใช้คำสั่งนี้แทน    จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่  ผู้ดูแลงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ประจำหน่วยงาน   ดังนี้

๑.  นางสาวดวงจินดา    สอนยศ    ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน               ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒.  นางสาวปภัชญา      เกษรเพ็ชร ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ   เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงาน

 

ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด   หากมีปัญหา  อุปสรรคประการใด  ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรีทราบ  เพื่อรายงานนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรีทราบทันที

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๕

 

สมบูรณ์ มณีกร

(นายสมบูรณ์  มณีกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 139 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1326306