Tuesday, 25 January 2022
Display # 
Title Hits
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 43
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 47
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 35
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี เข้าร่วมโครงการพระราชดำริด้นสาธารณสุข กิจกรรม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 49
ประชาสัมพันธ์ทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติตำบลเขาบายศรี ครั้งที่ 12563 55
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสนับสนุนยกย่องบุคคลตัวแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 47
ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 47
มอบหมายอำนาจของนายกเทศมันตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 35
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงบประมาณ 2563 33
แผนพนักงาน ปี 64 - 66 39
มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้หัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน 43
ประชาสัาพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาบตำบลเขาบายศรี 57
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 45
รวมข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 59
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๑๕๖๔ 60
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ 54
การประชุมสภาเทศตำบลเขาบายศรีครั้งแรก 75
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 87
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 705
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 338
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัตราชการแทน 257
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลภายนอก/บุคคลต้นแบบ/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้ทำคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์หรือผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 399
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 223
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ เทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 209
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 262
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ,คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 259
เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 251
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 248
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 221
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 220
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 225
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 219
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 217
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 240
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 203
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 212
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 212
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการให้บริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงลประมาณ ๒๕๖๑ 211
ลงเยี่ยมเด็กที่มีฐานะยากจน 225
ลงพื้นที่ข่วยเหลือผู้สูงอายุที่ที่ฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก 243
กฏหมายหน้ารู้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี 262
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 213
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 222
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 218
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 235
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 223
การดำเนินการแก้ไข้หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.๓๕) ประจำปี ๒๕๖๓ 214
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 222
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 246
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 228
ส่งเสริมวัฒนธรรม อังกะลุงพันปี่ และให้บริการ รวมทั้งมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 295
มาตรการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชน 254
เทศบาลตำบลเขาบายศรีผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 346
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาบายศรี 281
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 395
ประกาศการรับสมัครแข่งขันฟุตบอล 440
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการจัดงานกีฬาฟุตบอลมวลชนเขาบายศรีคัพ2563 259
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 855
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว 1093
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่ เที่ยวเมืองจันท์ 775
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 602
ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง 974
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1511
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1277
ขอเชิญสมัครแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดที่เทศบาลตำบลหนองคล้า 1490
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 3696
ประกาศแผนแม่บท ict 1518
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1448
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 1106
ผลงานนวัตกรรม/จดหมายข่าว 1418
ศูนย์บริการงานทะเบียนราษฏร์เทศบาลตำบลเขาบายศรี 1331
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1638
ประกาศประชุมสภา 2158
แผนอัตรากำลัง 1214
งานตรวจสอบภายใน 1343
รับสมัครพนักงาน 1704
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2490
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 1906
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1257
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1947
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2970
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 1880
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาบายศรี 2945
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1970

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 116 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1391744