Thursday, 21 January 2021
Display # 
Title Hits
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 42
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 64
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัตราชการแทน 51
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลภายนอก/บุคคลต้นแบบ/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้ทำคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์หรือผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 52
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 46
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ เทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 38
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 70
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ,คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 53
เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 63
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 49
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 48
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 45
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 49
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 49
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 40
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 59
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 34
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 43
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 43
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการให้บริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงลประมาณ ๒๕๖๑ 35
ลงเยี่ยมเด็กที่มีฐานะยากจน 47
ลงพื้นที่ข่วยเหลือผู้สูงอายุที่ที่ฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก 51
กฏหมายหน้ารู้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี 38
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 43
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 47
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 51
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 51
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 49
การดำเนินการแก้ไข้หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.๓๕) ประจำปี ๒๕๖๓ 49
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 43
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 46
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 51
ส่งเสริมวัฒนธรรม อังกะลุงพันปี่ และให้บริการ รวมทั้งมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 78
มาตรการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชน 88
เทศบาลตำบลเขาบายศรีผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 175
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาบายศรี 122
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 191
ประกาศการรับสมัครแข่งขันฟุตบอล 262
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการจัดงานกีฬาฟุตบอลมวลชนเขาบายศรีคัพ2563 78
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 630
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว 834
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่ เที่ยวเมืองจันท์ 589
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 377
ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง 789
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1163
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1018
ขอเชิญสมัครแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดที่เทศบาลตำบลหนองคล้า 1289
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 3304
ประกาศแผนแม่บท ict 1313
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1261
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 927
ผลงานนวัตกรรม/จดหมายข่าว 1246
ศูนย์บริการงานทะเบียนราษฏร์เทศบาลตำบลเขาบายศรี 1166
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1442
ประกาศประชุมสภา 1706
แผนอัตรากำลัง 1032
งานตรวจสอบภายใน 1160
รับสมัครพนักงาน 1438
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2242
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 1697
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 961
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1700
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2616
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 1647
แผนพัฒนาห้าปี เทศบาลตำบลเขาบายศรี 2433
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1589

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 7 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1267822