Saturday, 04 July 2020
Display # 
Title Hits
ลงเยี่ยมเด็กที่มีฐานะยากจน 2
ลงพื้นที่ข่วยเหลือผู้สูงอายุที่ที่ฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก 5
กฏหมายหน้ารู้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี 1
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 6
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 5
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 7
การดำเนินการแก้ไข้หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.๓๕) ประจำปี ๒๕๖๓ 4
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 3
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 7
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 3
ส่งเสริมวัฒนธรรม อังกะลุงพันปี่ และให้บริการ รวมทั้งมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 24
มาตรการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชน 44
เทศบาลตำบลเขาบายศรีผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 134
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาบายศรี 67
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 143
ประกาศการรับสมัครแข่งขันฟุตบอล 212
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการจัดงานกีฬาฟุตบอลมวลชนเขาบายศรีคัพ2563 27
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 565
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว 759
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่ เที่ยวเมืองจันท์ 527
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 304
ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง 716
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 964
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 942
ขอเชิญสมัครแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดที่เทศบาลตำบลหนองคล้า 1220
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 3163
ประกาศแผนแม่บท ict 1245
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1210
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 871
ผลงานนวัตกรรม/จดหมายข่าว 1185
ศูนย์บริการงานทะเบียนราษฏร์เทศบาลตำบลเขาบายศรี 1116
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1373
ประกาศประชุมสภา 1494
แผนอัตรากำลัง 981
งานตรวจสอบภายใน 1105
รับสมัครพนักงาน 1365
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2118
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 1641
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 847
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1607
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2415
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 1579
แผนพัฒนาห้าปี เทศบาลตำบลเขาบายศรี 2249
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1490

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have one guest and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1235126