Tuesday, 20 October 2020
Display # 
Title Hits
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 25
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัตราชการแทน 11
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลภายนอก/บุคคลต้นแบบ/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้ทำคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์หรือผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 11
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 8
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ เทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 8
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 27
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ,คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16
เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 20
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 12
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 10
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 8
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 9
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 12
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 15
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 10
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 18
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 16
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการให้บริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงลประมาณ ๒๕๖๑ 10
ลงเยี่ยมเด็กที่มีฐานะยากจน 21
ลงพื้นที่ข่วยเหลือผู้สูงอายุที่ที่ฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก 23
กฏหมายหน้ารู้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี 13
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 18
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 20
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 28
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 22
การดำเนินการแก้ไข้หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.๓๕) ประจำปี ๒๕๖๓ 19
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 19
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 21
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 24
ส่งเสริมวัฒนธรรม อังกะลุงพันปี่ และให้บริการ รวมทั้งมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 42
มาตรการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชน 62
เทศบาลตำบลเขาบายศรีผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 152
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาบายศรี 85
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 163
ประกาศการรับสมัครแข่งขันฟุตบอล 233
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการจัดงานกีฬาฟุตบอลมวลชนเขาบายศรีคัพ2563 47
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 587
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว 788
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่ เที่ยวเมืองจันท์ 550
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 331
ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง 753
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1071
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 980
ขอเชิญสมัครแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดที่เทศบาลตำบลหนองคล้า 1256
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 3235
ประกาศแผนแม่บท ict 1267
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1233
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 889
ผลงานนวัตกรรม/จดหมายข่าว 1216
ศูนย์บริการงานทะเบียนราษฏร์เทศบาลตำบลเขาบายศรี 1134
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1404
ประกาศประชุมสภา 1597
แผนอัตรากำลัง 1005
งานตรวจสอบภายใน 1133
รับสมัครพนักงาน 1398
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2172
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 1668
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 910
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1654
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2545
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 1616
แผนพัฒนาห้าปี เทศบาลตำบลเขาบายศรี 2368
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1546

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 8 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1252475