Wednesday, 07 December 2022
Display # 
Title Hits
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 6
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเสือกสรรเข้ารับการจ้าง เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำเขาบายศรี 44
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 55
การส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 37
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ 31
กิจกรรมการบริการราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ทต.เขาบายศรี 37
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลเขาบายศรี 39
การประชุมสภาท้องถิ่น 65
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 41
สารพันคำถามเรื่องเบี้ยยังชีพ 56
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 53
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 42
ราคาประเมินทุนทรัพที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดบัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 86
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 103
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 86
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยแรก 78
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 135
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 148
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 143
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี เข้าร่วมโครงการพระราชดำริด้นสาธารณสุข กิจกรรม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 186
ประชาสัมพันธ์ทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติตำบลเขาบายศรี ครั้งที่ 12563 151
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสนับสนุนยกย่องบุคคลตัวแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 133
ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 134
มอบหมายอำนาจของนายกเทศมันตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 120
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงบประมาณ 2563 121
แผนพนักงาน ปี 64 - 66 134
มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้หัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน 146
ประชาสัาพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาบตำบลเขาบายศรี 141
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 138
รวมข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 137
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๑๕๖๔ 152
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ 136
การประชุมสภาเทศตำบลเขาบายศรีครั้งแรก 168
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 174
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 900
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 446
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัตราชการแทน 342
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลภายนอก/บุคคลต้นแบบ/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้ทำคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์หรือผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 590
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 314
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ เทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 292
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 360
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ,คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 355
เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 342
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 347
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 309
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 307
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 314
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 311
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 312
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 326
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 289
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 466
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 312
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการให้บริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงลประมาณ ๒๕๖๑ 298
ลงเยี่ยมเด็กที่มีฐานะยากจน 316
ลงพื้นที่ข่วยเหลือผู้สูงอายุที่ที่ฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก 350
กฏหมายหน้ารู้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี 379
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 302
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 315
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 307
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 338
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 311
การดำเนินการแก้ไข้หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.๓๕) ประจำปี ๒๕๖๓ 303
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 322
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 369
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 329
ส่งเสริมวัฒนธรรม อังกะลุงพันปี่ และให้บริการ รวมทั้งมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 440
มาตรการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชน 349
เทศบาลตำบลเขาบายศรีผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 440
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาบายศรี 374
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 512
ประกาศการรับสมัครแข่งขันฟุตบอล 535
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการจัดงานกีฬาฟุตบอลมวลชนเขาบายศรีคัพ2563 352
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 959
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว 1257
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่ เที่ยวเมืองจันท์ 875
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 710
ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง 1084
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1798
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1436
ขอเชิญสมัครแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดที่เทศบาลตำบลหนองคล้า 1606
ข้อมูลสำนักงาน 3946
ประกาศแผนแม่บท ict 1628
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1550
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 1202
ผลงานนวัตกรรม/จดหมายข่าว 1512
ศูนย์บริการงานทะเบียนราษฏร์เทศบาลตำบลเขาบายศรี 1422
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1739
ประกาศประชุมสภา 2387
แผนอัตรากำลัง 1316
งานตรวจสอบภายใน 1441
รับสมัครพนักงาน 1807
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2627
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2022
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1433
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2129
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3368
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 2034
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาบายศรี 3232
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2154

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 8 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1464366