Tuesday, 09 August 2022
Display # 
Title Hits
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 23
การส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 11
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ 5
กิจกรรมการบริการราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ทต.เขาบายศรี 12
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลเขาบายศรี 14
การประชุมสภาท้องถิ่น 32
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 11
สารพันคำถามเรื่องเบี้ยยังชีพ 22
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 23
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 16
ราคาประเมินทุนทรัพที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดบัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 57
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 63
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 58
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยแรก 51
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 104
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 120
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 108
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี เข้าร่วมโครงการพระราชดำริด้นสาธารณสุข กิจกรรม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 117
ประชาสัมพันธ์ทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติตำบลเขาบายศรี ครั้งที่ 12563 124
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสนับสนุนยกย่องบุคคลตัวแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 104
ประกาศเทศบาลตำบลเขาบายศรีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 109
มอบหมายอำนาจของนายกเทศมันตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 91
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงบประมาณ 2563 95
แผนพนักงาน ปี 64 - 66 106
มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้หัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน 107
ประชาสัาพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาบตำบลเขาบายศรี 114
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 111
รวมข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 112
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๑๕๖๔ 125
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ 110
การประชุมสภาเทศตำบลเขาบายศรีครั้งแรก 141
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 146
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 840
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด 418
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัตราชการแทน 315
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลภายนอก/บุคคลต้นแบบ/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้ทำคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์หรือผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 562
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 288
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ เทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 267
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 334
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ,คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 326
เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 316
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 319
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 281
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 279
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 285
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ 282
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 282
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 299
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 261
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 327
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 285
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการให้บริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาบายศรี ประจำปีงลประมาณ ๒๕๖๑ 270
ลงเยี่ยมเด็กที่มีฐานะยากจน 289
ลงพื้นที่ข่วยเหลือผู้สูงอายุที่ที่ฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก 318
กฏหมายหน้ารู้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาบายศรี 346
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเขาบายศรี 275
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 288
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 279
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 311
จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2563 286
การดำเนินการแก้ไข้หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.๓๕) ประจำปี ๒๕๖๓ 277
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 294
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 336
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ 300
ส่งเสริมวัฒนธรรม อังกะลุงพันปี่ และให้บริการ รวมทั้งมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 391
มาตรการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการไม่เรียกสำเนาบัตรประชาชน 321
เทศบาลตำบลเขาบายศรีผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 413
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาบายศรี 346
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 480
ประกาศการรับสมัครแข่งขันฟุตบอล 506
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการจัดงานกีฬาฟุตบอลมวลชนเขาบายศรีคัพ2563 319
ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 931
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว 1191
ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่ เที่ยวเมืองจันท์ 847
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 680
ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง 1050
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1693
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1406
ขอเชิญสมัครแข่งขันเปตองต้านยาเสพติดที่เทศบาลตำบลหนองคล้า 1569
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 3844
ประกาศแผนแม่บท ict 1593
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1522
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 1174
ผลงานนวัตกรรม/จดหมายข่าว 1485
ศูนย์บริการงานทะเบียนราษฏร์เทศบาลตำบลเขาบายศรี 1396
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 1712
ประกาศประชุมสภา 2363
แผนอัตรากำลัง 1288
งานตรวจสอบภายใน 1415
รับสมัครพนักงาน 1776
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2588
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 1995
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1391
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2069
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3165
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 1996
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาบายศรี 3145
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2106

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 37 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1435037