Tuesday, 25 January 2022

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

images 6

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลเขาบายศรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์  (Vision) เทศบาลตำบลเขาบายศรี

เขาบายศรีแข็งแรง แหล่งผลไม้ปลอดสารเคมี อยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภค  ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา  พร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข

4.  ปรับปรุงโครงสร้าง  และกระบวนการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตของเกษตรกร  ให้สามารถแข่งขันได้  เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

5. สร้างความสมดุลระหว่าง  การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ  และส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พร้อมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

6.  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

1.  เพื่อพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบ  เรียบร้อย   ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีประสิทธิภาพ การคมนาคมสะดวก ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้  โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้ตลอดไป

3. เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี  เข้าถึงการสังคมสงเคราะห์และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้า  และผลผลิตทางการเกษตร  ประชาชนมีทักษะการประกอบอาชีพ สนับสนุนการทำการเกษตรปลอดสารเคมี นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและลดปัญหาความยากจน   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในตำบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาตำบล

6. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลให้มีศักยภาพในการให้บริการประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบประปา

          1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม

          1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยทางถนน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          2.1 ส่งเสริมการศึกษา

2.2 ส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

          3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

          3.3 พัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

          3.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ       

          4.1 ส่งเสริมอาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

          4.2 ส่งเสริมการผลิตการจำหน่ายและแปรรูปผลผลิต

          4.3 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

          6.1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน

          6.2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล

 


download รายละเอียดทั้งหมดที่นี่

 

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 10 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1391757