Friday, 04 December 2020

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (สรรหาผู้บริหาร ประจำปี 2563.pdf)สรรหาผู้บริหาร ประจำปี 2563.pdf[ ]2013 kB
Download this file (ว 191 แบบแนบท้ายประกาศเลื่อนระดับในระบบแท่ง ประจำปี 2563.pdf)ว 191 แบบแนบท้ายประกาศเลื่อนระดับในระบบแท่ง ประจำปี 2563.pdf[ ]943 kB
Download this file (ว 63 ลว. 8 มิ.ย. 63 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ประจำปี 2563.pdf)ว 63 ลว. 8 มิ.ย. 63 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ประจำปี 2563.pdf[ ]4602 kB
Download this file (ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ ประจำปี 2563.pdf)ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ ประจำปี 2563.pdf[ ]27370 kB
Download this file (ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง(1)ประจำปี 2563.pdf)ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง(1)ประจำปี 2563.pdf[ ]1567 kB
Download this file (ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง ประจำปี 2563.pdf)ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง ประจำปี 2563.pdf[ ]14206 kB
Download this file (ประกาศ ก.จ. ก.ท.  เรื่อง มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกราขการไปแล้ว ว.51 ลว.เม.ย.2563.pdf)ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกราขการไปแล้ว ว.51 ลว.เม.ย.2563.pdf[ ]9190 kB
Download this file (ซักซ้อมการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563.pdf)ซักซ้อมการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563.pdf[ ]309 kB
Download this file (แจ้งว 193 ลว 30 พ.ย.2561 เรื่่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไป ประจำปี 2563.pdf)แจ้งว 193 ลว 30 พ.ย.2561 เรื่่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไป ประจำปี 2563.pdf[ ]7036 kB
Download this file (แจ้ง นอภ ว 5297 ลว 18 ธ.ค.61 เรื่อง การดำเนินการสรร.pdf)แจ้ง นอภ ว 5297 ลว 18 ธ.ค.61 เรื่อง การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหาร[ ]8696 kB
Download this file (แจ้ง ว 197 .pdf)แจ้ง ว 197 [ ]8617 kB
Download this file (แจ้งนายก อปท. ว 5296 ลว 18 ธ.ค.61 เรื่อง การดำเนินกา.pdf)แจ้งนายก อปท. ว 5296 ลว 18 ธ.ค.61 เรื่อง การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายบริหาร[ ]8620 kB
Download this file (แจ้งว 193 ลว 30 พ.ย.2561 เรื่่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไ.pdf)แจ้งว 193 ลว 30 พ.ย.2561 เรื่่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไป[ ]7036 kB
Download this file (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและ2.pdf)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและดำรงตำแหน่งสายบริหาร[ ]449 kB
Download this file (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อ.pdf)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฉบับที่2[ ]89 kB
Download this file (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อ3.pdf)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฉบับที่3[ ]94 kB
Download this file (ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่.pdf)ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น[ ]27370 kB

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 8 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1258218