Thursday, 27 February 2020
Display # 
Title Hits
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 106
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 108
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 110
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 120
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 103
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 102
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 108
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 102
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 577
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน 496
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 140
งบแสดงฐานะทางการเงิน 1382
ข้อมูลรายจ่าย 1873
ข้อมูลรายรับ 1499

ผู้บริหาร

03

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 10 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1212982