เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี :www.khaosukim.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายบัญชา โพธิหัง
นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี
เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541นายสัมฤทธิ์  ประสงค์ดี
นายสมยศ  ครุปิติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี
เบอร์โทรติดต่อ 086-0040272 เบอร์โทรติดต่อ 080-0145355


นายธีระ  เขาจารี นายมนัส  ธรรมลิขิต
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี
เบอร์โทรติดต่อ 089-5179148 เบอร์โทรติดต่อ 081-86288374