เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี :www.khaosukim.go.th

 
 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล


นายทรงพล พรพานิช
ประธานสภาเทศบาล


นายทองดี อิ่มกมล
รองประธานสภาเทศบาล

นายปวีณ  ทวีวงศ์
เลขานุการสภาเทศบาลนายชูธง อินทสุวรรณ
นายปรัชญา บุญแต่ง
นายพินิจ ตันไชย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสุรวิช พุ่มแก้ว
จ่าเอกสมบัติ ประสงค์ดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายวิษณุเทพ แสงระยับ
นายสมหวัง ทิพย์จินดา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายมนัส ใจงาม นายจุมพล ประสงค์ดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2