เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี :www.khaosukim.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision) เทศบาลตำบลเขาบายศรี

“เขาบายศรีแข็งแรง แหล่งผลไม้ปลอดสารเคมี อยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภค  ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา  พร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข

4.  ปรับปรุงโครงสร้าง  และกระบวนการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตของเกษตรกร  ให้สามารถแข่งขันได้  เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

5. สร้างความสมดุลระหว่าง  การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ  และส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พร้อมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

6.  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบประปา

          1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม

          1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยทางถนน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          2.1 ส่งเสริมการศึกษา

2.2 ส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

          3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

          3.3 พัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

          3.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ       

          4.1 ส่งเสริมอาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

          4.2 ส่งเสริมการผลิตการจำหน่ายและแปรรูปผลผลิต

          4.3 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

          6.1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน

          6.2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล