Tuesday, 25 January 2022
เทศบาลตำบลเขาบายศรี ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

New News khaobaisri

  • Category: news
  • Published: Tuesday, 26 January 2016 06:59
  • Written by Super User
  • Hits: 91947
 

 

นายบัญชาโพธิหัง (นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี) พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯข้าราชการ

พนักงาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนสาย

หลักสายรุจิรวงศ์ - เขาสุกิม ตำบลเขาบายศรีให้สะอาดเพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2564

ณ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบยาศรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

 
 
 
 
 
 นายบัญชา โพธิหัง นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี ส่งเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ออกสำรวจภาษีป้าย

ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

🙋 ป้ายรื้อถอน หรือเปลี่ยนแปลง

👉สำหรับกิจการที่ติดตั้งป้ายและเสียภาษีป้ายแล้ว หากจะมีการเปลี่ยนแปลง ประเภทป้าย ขนาดป้าย จำนวนด้าน เพิ่มหรือลด จำนวนป้าย หรือสถานที่ติดตั้งป้ายที่ทำการเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้งเทศบาลตำบลเขาบายศรี

ภายในเดือนธันวาคม 2564 นะคะ

(ข้อมูลป้ายจะได้ถูกต้อง เพื่อการประเมินภาษีป้ายในปี 2565นะคะ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สายตรง ☎️ 039-495026 ต่อ 28
เจ้าหน้าที่ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ

#ประชาสัมพันธ์ อีกครั้ง🔥 อัตราภาษีป้ายใหม่ 🔥

มีผลบังคับใช้ เริ่ม 1 ม ก ร า ค ม 6 4 นี้

โดยมีสาระสำคัญตามกฎกระทรวง ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

ข้อ ๒ ให้กำหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้

(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

(ก)ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ 10บาท ให้คิดอัตราต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น

(ก)ป้ายที่มีข้อความเครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา52 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทย บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ข้อ 3 อัตราภาษีป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 4 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

 

 

 

 

ผู้บริหาร

(นายบัญชา โพธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

เบอร์โทรติดต่อ 081-8650541 

 

  

ผู้เข้าชมขณะนี้

We have 30 guests and no members online

สถิติผู้เข้าชม

Articles View Hits
1391772
bkjchan.JPGblue-flower.jpgboochan.JPGchannimit.JPGdla.JPGgsschan.JPGkchan.JPGklongpu.JPGklongychan.JPGknwchan.JPGmakham.JPGmaple.jpgmchan.JPGnongkla.JPGobjchan.JPGokrchan.JPGplappla.JPGpnchan.JPGppnaraychan.JPGraindrops.jpgsanamchai.JPGskchan.JPGslchan.JPGsongpenong.JPGtachangchan.JPGtakeintong.JPGthamaichan.JPGtkprom.JPGwalden-pond.jpgwindows.jpgwychan.JPG